Regulaminy

Regulamin chaty na Zagroniu

„Chata na Zagroniu” jest własnością Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Katowicach.

Chatą opiekuje się Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Katowicach.

Organem zarządzającym jest Rada Chatki (tel. 538 372 560).

 1. Chatka otwarta jest dla każdego Turysty przestrzegającego niniejszego regulaminu.
 2. Każdy Gość, pozostający w chatce, zobowiązany jest do zameldowania się u chatkowego i respektowania jego zaleceń. Nocleg podlega opłacie zgodnie z cennikiem.
 3. Chatka nie prowadzi usług turystycznych ani gastronomicznych. Na terenie posesji i w jej obrębie, każdy przebywa dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
 4. W chatce należy poruszać się w obuwiu zmiennym. Każdy Gość zobowiązany jest do dbania o czystość i porządek w chatce i jej otoczeniu, w myśl zasady: „pozostaw miejsce w takim stanie, w jakim chciałbyś je zastać”.
 5. Posiłki sporządza się wyłącznie w kuchni. Każdy Gość ma prawo do korzystania z infrastruktury kuchennej.
 6. Każdy zobowiązany jest do segregowania odpadów.
 7. Usterki powstałe z winy Gościa, powinny być przez niego naprawione.
 8. Za rzeczy osobiste pozostawione w chatce, obsługa nie odpowiada.
 9. Za osoby nieletnie odpowiadają ich pełnoletni opiekunowie.
 10. Na terenie chatki obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu.
 11. Na terenie chatki obowiązuje całkowity zakaz spożywania środków odurzających oraz nadużywania alkoholu.
 12. Goście nie przestrzegający powyższego zakazu oraz zachowujący się w sposób zakłócający spokój i narażający na niebezpieczeństwo innych, będą wydalani z chatki bez prawa do zwrotu opłaty za nocleg.
 13. Obecność zwierzęcia na terenie chatki jest możliwa w obrębie werandy, z całkowitym zakazem wstępu do kuchni. O możliwości dostępu zwierzęcia do salonu decyduje chatkowy. Za zachowanie zwierzęcia oraz szkody i zanieczyszczenia spowodowane jego obecnością, odpowiada osoba, która zwierzę przyprowadziła.
 14. Każdy ma prawo, a nawet obowiązek rozsiewania pozytywnej atmosfery co zresztą wynika z samego faktu przebywania w chatce! Panuje zakaz smucenia się i marudzenia ;)
 15. O sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyduje chatkowy. Wszelkie skargi dotyczące obsługi i funkcjonowania chatki należy na bieżąco zgłaszać Radzie Chatki telefonicznie lub składać w formie pisemnej na adres: Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich przy OM PTTK w Katowicach, skr. poczt. 1090, 40-001 Katowice.

Regulamin chatkowania

 1. Chatkowanie polega na obecności i obsłudze turystów na Zagroniu. Chatkowanie zwyczajowo dzieli się na:

  • letnie – zazwyczaj (ale nie zawsze) trwające tydzień, od niedzieli do niedzieli, w okresie lipiec-wrzesień
  • weekendowe (poza sezonem) – zwykle od piątku wieczora do niedzieli, ale też w długie weekendy i inne święta
 2. Do obowiązków chatkowego należy między innymi:

  • obecność w chatce w trakcie chatkowania,
  • dbanie o porządek, ciepło i dobry klimat w chacie,
  • kulturalna i profesjonalna obsługa turystów,
  • dbanie o dobry wizerunek chaty i SKPB.
 3. Chatkować mogą jednocześnie 1-2 osoby. Osoby te, jako obsługa (a także ich niepełnoletnie dzieci), nie płacą za noclegi. Do czasu spłaty długu na zakup chaty, nie udziela się bezpłatnych noclegów gościom i rodzinie chatkowych.
 4. Chatkować mogą przewodnicy, sympatycy i kursanci SKPB, oraz osoby związane z chatkami, bazami namiotowymi i Kołem, oraz znane w środowisku. Tym mniej znanym może się przydać ktoś bardziej znany, kto może za nie poświadczyć. W wątpliwych przypadkach decyduje Rada Chatki.
 5. Do chatkowania wystarczy jedna osoba z powyższego grona i jest ona odpowiedzialna za funkcjonowanie chaty. Może chatkować np. z dziewczyną, bratem, ciotką, dziadkiem, kolegą. Oboje są traktowani jako chatkowi.
 6. Kursanci mogą zaliczać w chacie „praktykę chatkową” (weekendową), ale też „praktykę bazową” (jeden letni tydzień). W jednym terminie praktykę może zaliczać jednocześnie 1 lub 2 kursantów. Wszyscy kursanci odbywający praktykę pozostają w chacie przez wszystkie zadeklarowane dni. W razie konieczności wcześniejszego opuszczenia Zagronia należy powiadomić szafa kursu lub radę chatki. Nie ma możliwości zaliczenia tygodniowej „praktyki bazowej” poza letnim okresem ciągłego otwarcia chaty.
 7. Wskazane jest, żeby chatkowi porozumieli się ze swoimi poprzednikami i następcami co do swoich planów i pory wymiany obsady w chacie.
 8. Chatka nie powinna pozostawać pusta i zamknięta w czasie chatkowania, poza przypadkami uzgodnionymi z Radą.
 9. Zapisy na chatkowanie prowadzi jedna osoba z Rady Chatki (Jolanta Mazurek). Termin można uznać za zarezerwowany dopiero po potwierdzeniu przez nią.