COVID-19

Zasady pobytu w Chacie na Zagroniu

 1. Jeżeli występują u Ciebie objawy chorobowe w postaci kaszlu, gorączki, duszności lub jesteś objęty kwarantanną/nadzorem epidemiologicznym - nie wchodź na teren Chaty. Jeżeli będziesz potrzebował pomocy, wezwij chatkowego pozostając przed wejściem.
 2. Po wejściu do Chaty obowiązkowo zdezynfekuj ręce oraz przez cały okres pobytu zachowaj odstęp 1,5 metra od innych osób - również przy kręgu ogniskowym (jeśli to niemożliwe użyj maski lub zakryj usta i nos w inny sposób).
 3. Wszystkie osoby nocujące zobowiązane są do wypełnienia i podpisania formularza zapoznania się z niniejszymi zasadami. Każdy zobowiązany jest do podania danych umożliwiających jego identyfikację/kontakt.
 4. Osoby nienocujące mogą odpocząć jedynie w wyznaczonym przez chatkowego miejscu, skorzystać z wrzątku. Brak możliwości korzystania z kuchni przez osoby przechodzące przez obiekt.
 5. W trakcie pobytu w obiekcie dezynfekuj i myj ręce zgodnie z rozwieszonymi instrukcjami, obowiązkowo przed i po korzystaniu z części wspólnych (m.in. toaleta, krąg ogniskowy, umywalnia).
 6. Minimalizujemy ilość rzeczy w częściach wspólnych - nie pozostawiaj prywatnych rzeczy (w tym jedzenia) w Chacie. Zaraz po przygotowaniu posiłku, uprzątnij wykorzystane sprzęty kuchenne.
 7. Przy stole mogą przebywać max. 2 osoby obce (nie dotyczy osób podróżujących razem).
 8. Jeżeli do 14 dni po pobycie zostanie u Ciebie potwierdzone zakażenie COVID-19, poinformuj o tym Radę Chaty (nr tel. dostępny na w zakładce kontakt).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem​ przekazanych przez Ciebie danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Międzyuczelniany w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawskiej 6/302 (kod pocztowy: 40-006), adres poczty elektronicznej ompttkkatowice@skpb.org​ (dalej jako: „​Oddział​").
 2. Podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych stanowią: wykonanie obowiązku prawnego oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów Oddziału.
 3. Twoje dane osobowe są i będą ​przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością Chaty na Zagroniu podczas stanu epidemicznego, wyłącznie w celu identyfikacji osób nocujących w Chacie w okresie jej funkcjonowania (październik -grudzień 2020) w razie podejrzenia wystąpienia przypadków zachorowań na COVID-19.
 4. Podanie przez Ciebie danych osobowych w związku z noclegiem w Chacie na Zagroniu jest Twoim obowiązkiem zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego (źródło: gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe).
 5. Twoje dane osobowe są i będą przetwarzane, w tym przechowywane, opracowywane, udostępniane podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków i realizacji celów określonych w pkt. 3 i 4 Informacji.
 6. Przekazane przez Ciebie dane osobowe nie będą udostępniane do państw nienależących do Unii Europejskiej lub niebędących stroną porozumienia z dnia 2 maja 1992 roku o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej jako: „​RODO”​).
 7. Przekazane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w pkt. 3 i 4 Informacji, jednak nie dłużej niż do 15 stycznia 2021 roku.
 8. Jesteś uprawniony do zwrócenia się do Oddziału o dostęp do przekazanych przez Ciebie danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania oraz do żądania ich usunięcia na zasadach i w zakresie określonym w RODO.
 9. W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych niezgodnie z prawem przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do ​Organu Nadzorczego​ - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres Organu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Powyższa informacja stanowi realizację obowiązku prawnego określonego w art. 13 RODO. Nie wymaga podjęcia działań z Twojej strony, aby była skuteczna i miała zastosowanie.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, przy czym niepodanie danych wskazanych przez bazowego sprawującego opiekę nad Chatą na Zagroniu będzie skutkować odmową udzielenia noclegu.